ISO 14001

ISO 14001

บริษัท ฮอนด้าอาร์แอนด์ดีเอเชียแปซิฟิค จำกัด (HRAP) ได้รับใบรับรองจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว (ISO 14001: 2015)

เราดำเนินธุรกิจเฉพาะทางในส่วนของการวิจัย และพัฒนารถยนต์ในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย

เราจึงมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ทางองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม โดยผ่านการทำกิจกรรมองค์กร เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการรักษา และปกป้องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้ในระดับแนวหน้า

นโยบายสิ่งแวดล้อม

  1. เราจะดำเนินกิจการโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ อย่างเคร่งครัด
  2. เราในฐานะสมาชิกขององค์กร และสมาชิกของสังคม จะตระหนักอยู่เสมอว่าความพยายามในการที่จะรักษา และปกป้องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สารเคมี การลดปริมาณ และการกำจัด หรือบำบัดของ การใช้พลังงาน การป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำ จึงมุ่งเน้นที่จะปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
  3. เราจะปลูกฝัง กระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตระหนัก ใส่ใจ และร่วมมือในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ จะให้การส่งเสริมการอบรมพนักงาน เกี่ยวกับกิจกรรมการแก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  4. เราพร้อมทีจะรับฟังความคืดเห็นจากทุก ๆ ฝ่าย และนำไปใช้ในการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถวางแผนการทำกิจกรรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง
  5. เราจะประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้รวมถึงทำความเข้าใจต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนโดยให้ความพยามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคม

97KI วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

  1. ลดการใช้น้ำประปา 1% : ต่อคน
  2. ลดการใช้กระดาษ 5%
  3. ลดปริมาณเศษอาหาร 10%
  4. ลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า 1%
  5. ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกรอบบริษัท 0%

กิจกรรมภาคปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมของ Management

การฝึกอบรมของพนักงาน

กิจกรรมการฝึกอบรม ISO 14001 สำหรับพนักงานใหม่ และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การฝึกอบรมของพนักงานเอาท์ซอร์ส

 

กิจกรรมการฝึกอบรม ISO 14001 พื้นฐานสำหรับ พนักงานเอาท์ซอร์ส เป็นการอธิบายวิธีการแยกขยะ และให้ทดลองปฏิบัติจริง

การสื่อสารภายนอก

เข้าเยี่ยม และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ISO 14001

เยี่ยมเยียน และสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผลจากการสอบถาม คือ พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ จากทางบริษัทฯ เลย