ISO 14001

บริษัทของเราได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) เป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความรับผิดชอบของเราในฐานะสมาชิกของสังคม ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขอนามัย นอกจากนี้เรายังตั้งใจที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของเราในการเป็นบริษัทยุคใหม่ที่ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย