Automotive Test

การทำงานในแผนก Automotive Test พนักงานจะทำการตั้งเป้าหมายสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในมุมมองของลูกค้าในเอเชียโอเชียเนีย และทำการวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายนั้น ด้วยโปรแกรมจำลองระบบ CAE และการทดสอบจริงด้วยยานยนต์ในหลากหลายหัวข้อ นอกจากนี้พนักงานยังเสนอเป้าหมายการทดสอบต่างๆ ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้สูงสุด