Advanced Product Planning

การสร้างสรรค์ต้องเริ่มต้นขึ้นจากที่เรารู้จักถึงความต้องการและรสนิยมของกลุ่มลูกค้า เราให้ความสำคัญอย่างมากในการสำรวจและวิจัยตลาด
เพื่อที่จะเข้าใจกลุ่มลูกค้าในสถานการณ์จริง

นอกจากนั้น เรายังทำการพัฒนากลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย