หลักการของฮอนด้า

“ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตนเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก”

ความหมายของหลักการของฮอนด้า

หากพิจารณาองค์ประกอบของหลักการของฮอนด้าดังต่อไปนี้ จะทำให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น

การรักษามุมมองที่เป็นสากล

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ฮอนด้าได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ “การรักษามุมมองที่เป็นสากล” ในปัจจุบัน ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค คือ ญี่ปุ่น, อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง, อเมริกาใต้, ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา, เอเชีย-โอเชียเนีย และจีน

การเติบโตนี้เป็นผลมาจากความพยายามของพนักงานฮอนด้าทุก ๆ คนที่ได้ปรับปรุงคุณภาพงานของตนเอง รวมทั้งความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ ความสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม โดยมีมาตรฐานการทำงานที่สูงที่สุดในโลก และปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งและจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าซึ่งเราทุกคนจะต้องรักษาเจตนารมณ์นี้เอาไว้

ในขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตระหนักก็คือในการขยายธุรกิจนั้น ฮอนด้าเองก็ได้ก่อให้เกิดผลในทางลบต่อสังคมเช่นกัน โลกของเรากำลังเผชิญกับความกังวลทั่วโลกที่น่าวิตกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และการขาดแคลนอาหาร ฮอนด้าต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก โดยการพัฒนาและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของเรา

ในขณะที่ฮอนด้ายังคงรักษาไว้ซึ่ง “การรักษามุมมองที่เป็นสากล” ซึ่งเราได้ทำมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท เราต้องมุ่งความสนใจไปยังการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมด้วย “มุมมองของโลก”

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก

หลักประกันที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้ก็คือ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้น เราทุกคนในทุกตำแหน่งจะต้องทำให้ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ และแม้กระทั่งเกินความคาดหวังของลูกค้าทั่วโลก

“ความพึงพอใจของลูกค้า” ไม่ใช่แต่เพียงการทำตามความต้องการเฉพาะอย่างของลูกค้าของเราเท่านั้น แต่เราจะต้องทำให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าของเรา และคาดเดาถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของเราอีกด้วย เราจะต้องมีเครื่องรับที่ไวมากเพื่อรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน

เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดแต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม

ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าเงิน โดยเริ่มจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการออกแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยรวมเอาความคาดหวังของลูกค้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และความมีประสิทธิภาพสูงเข้าไว้ด้วยกัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกผลิตขึ้นด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงสุด โดยการขายและการให้บริการจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยินดีและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เรายังจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ของเราในราคาที่เหมาะสมอีกด้วยไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะดีอย่างไร ถ้าหากลูกค้าไม่เชื่อว่ามันมีคุณค่าแล้ว เขาก็จะไม่ซื้อไปใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีราคาที่เหมาะสมเราจะต้องใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบ การผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย และการให้บริการที่มีประสิทธิผลสูง และด้านอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา

เป้าหมาย 2 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และราคาที่เหมาะสม มักจะมีความขัดแย้งกันอยู่ อย่างไรก็ตาม เราต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายทั้ง 2 ประการ ความก้าวหน้าที่แท้จริงจะมาจากการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ประการให้ได้พร้อมกัน

เราได้อุทิศตน

สิ่งที่จะทำให้ฮอนด้าประสบความสำเร็จได้ ก็คือ พนักงานจะต้องรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน การใช้คำว่า “เรา” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพนักงานแต่ละคนที่มีส่วนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ที่ฮอนด้าพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยกันดำเนินธุรกิจของบริษัท

คำว่า “เรา” แสดงให้เห็นถึง แนวคิดของคนแต่ละคนที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน พร้อมไปกับการที่มีความพยายามทำความเข้าใจงานที่อยู่ในความรับผิดชอบไปด้วย ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความไว้วางใจระหว่างพนักงานด้วยกันเอง

การใช้คำว่า “อุทิศตน” แสดงให้เห็นถึง ความยินดีที่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าแก่การอุทิศตน