ความยินดี 3 ประการ

จากความเชื่อในคุณค่าของแต่ละบุคคล ฮอนด้าเชื่อว่าแต่ละคนที่ทำงานกับเรา หรือได้เข้ามาสัมผัสกับเราไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านทางผลิตภัณฑ์ควรได้รับการแบ่งปันความรู้สึกยินดีกับสิ่งที่ได้ประสบ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแสดงออกในรูปของ “ความยินดี 3 ประการ”

เป้าหมายของเรา ก็คือ การสร้างความยินดีผ่านทางธุรกิจของเรา : สำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา (ความยินดีที่ได้ซื้อ) , สำหรับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการแก่ลูกค้าของเรา (ความยินดีที่ได้ขาย) และสำหรับผู้ที่มีส่วนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรา (ความยินดีในการสร้างสรรค์)

การดำเนินธุรกิจของเราจะต้องมุ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของความยินดี 3 ประการนี้ ซึ่งจะรวมไปถึงความไว้วางใจของสังคมและผู้ถือหุ้น เชื่อกันว่าที่ฮอนด้าสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้ เนื่องจากการตระหนักและเห็นคุณค่าของ “ความยินดี 3 ประการ” ที่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

ความยินดีที่ได้ซื้อ (Joy of Buying) เกิดจากการที่ได้มอบผลิตภัณฑ์หรือได้ให้การบริการที่เหนือความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย ความยินดีที่ได้ซื้อมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ไปสู่การขายและการให้บริการ ความยินดีที่ได้ขาย และความยินดีในการสร้างสรรค์ จะไม่เกิดหากขาดความพึงพอใจของลูกค้า

ความยินดีที่ได้ขาย (Joy of Selling) เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของฮอนด้าได้พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยมีพื้นฐานของความไว้วางใจร่วมกันจากความสัมพันธ์นี้เองที่ทำให้พนักงานของฮอนด้า ผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดส่งสินค้าเกิดความภาคภูมิใจในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการของฮอนด้าต่อลูกค้า

ความยินดีในการสร้างสรรค์ (Joy of Creating) เกิดขึ้นเมื่อพนักงานของฮอนด้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา วิศวกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ของฮอนด้า ได้ตระหนักถึงความรู้สึกยินดีของลูกค้า และผู้แทนจำหน่าย ซึ่งแต่เดิมเราจะรู้จักกันว่า เป็น “ความยินดีในการผลิต” (Joy of Producing) ความยินดีในการสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีเกินกว่าความคาดหมาย และเราได้รับความภูมิใจที่ทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หลักของความยินดี 3 ประการ คือ การประสบความสำเร็จในการสร้างความยินดีให้กับสังคมโดยรวม ด้วยการสร้างความยินดีที่ได้ซื้อ ความยินดีที่ได้ขาย และความยินดีในการสร้างสรรค์

เนื่องจากธุรกิจของฮอนด้า คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายต่อลูกค้า จึงมีผลต่อสังคมในหลายๆ ด้าน ซึ่งบางสิ่งก็จะมีผลในทางบวก เช่น การมอบความสามารถในการเคลื่อนที่ได้แก่บุคคล ความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และการที่ฮอนด้าได้สร้างโอกาสในการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในหลายๆ ด้านอีกด้วย

เพื่อที่จะให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการอันเป็นที่ต้องการของสังคมในขณะเดียวกันก็จะต้องทำให้ความไม่พึงประสงค์หรือผลกระทบในทางลบที่มีต่อสังคมเกิดขึ้นน้อยที่สุด

เราเชื่อว่าการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกด้วยความยินดีทั้ง 3 ประการนี้ อย่างจริงใจจะสร้างความยินดีให้กับสังคม และจะทำให้สังคมเกิดความยินดีและต้องการให้ฮอนด้าดำเนินธุรกิจต่อไป