Sport day

บริษัทของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมไปถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ครอบครัว และบริษัท กิจกรรมกีฬาสีนี้ช่วยเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เพิ่มขึ้นในบริษัท และเสริมสร้างสุขภาพ ความแข็งแรงให้กับพนักงานผ่านการเล่นกีฬาร่วมกัน