2014 Design Workshop

ฮอนด้าให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ในการแสดงศักยภาพในด้านการออกแบบอย่างเต็มที่ โดยการจัดเวิร์คชอปด้านการออกแบบขึ้นภายในบริษัทเรา