เคารพความเป็นปัจเจกชน

คนเราเกิดมามีความเป็นอิสระ และมีลักษณะเฉพาะจากความสามารถในการคิด เหตุผล การสร้างสรรค์ และความใฝ่ฝันของตนเอง การ “เคารพความเป็นปัจเจกชน” นี้ ฮอนด้าถือว่าต้องรักษาและส่งเสริมแนวความคิดนี้ให้เกิดขึ้นภายในบริษัท โดยให้ความเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมทั้งให้ความไว้วางใจทุกคนเท่าเทียมกัน

การเคารพความเป็นปัจเจกชนนั้นจะตระหนักถึงแนวความคิดหลักดังต่อไปนี้

ความคิดริเริ่ม (Initiative):

ความคิดริเริ่ม หมายถึง การไม่ผูกมัดกับแนวความคิดที่มีอยู่แล้วแต่เป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์ และนำไปปฏิบัติด้วยความคิดริเริ่มและวิจารณญาณของตนเอง โดยตระหนักว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบต่อผลการกระทำนั้นๆ

ความเสมอภาค (Equality):

ความเสมอภาค หมายถึง ยอมรับว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน และให้ความสำคัญในความแตกต่างนั้น และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทของเราได้ยึดหลักการดังกล่าวนี้ และเปิดโอกาสให้กับทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน เรื่องของเผ่าพันธุ์ เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ พื้นฐานการศึกษา สภาพทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคนจะไม่มีอิทธิพลต่อโอกาสของแต่ละคน

ความไว้วางใจ (Trust):

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของฮอนด้าควรที่จะอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจนั้นเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกชนของแต่ละคน การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในส่วนที่เขาขาดตกบกพร่อง การยอมรับในสิ่งบกพร่องของตนเอง การแบ่งปันความรู้ และการสร้างความจริงใจที่จะทำให้บรรลุถึงความสำเร็จตามความรับผิดชอบของทุกคน
ฮอนด้าประกอบไปด้วยบุคคลที่ทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน โดยแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับบทบาทของตนเอง และต้องนำเอาปรัชญานี้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อันจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำเร็จได้และจากความพยายามนี้พนักงานเองก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องด้วยเช่นกัน
ความเชื่อในการเคารพความเป็นปัจเจกชนนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนพนักงานและบุคคลในบริษัทต่างๆ ที่เราติดต่อด้วย

  • สำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา เราจะต้องกระทำในสิ่งที่เกินความคาดหมายของลูกค้า โดยจะต้องถือว่าการตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญแรกสุดของเรา
  • ผู้ที่ดำเนินธุรกิจกับฮอนด้า-หุ้นส่วนทางธุรกิจ, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ควรที่จะได้ประสบกับสิ่งดีๆ แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม ความเสมอภาค และความไว้วางใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์กับผู้แทนจำหน่าย และผู้จัดส่งวัตถุดิบของเราได้
  • ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม เราต้องไวต่อการรับรู้ถึงความต้องการของสังคมที่เราทำธุรกิจอยู่ รวมทั้งต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย