ความเชื่อพื้นฐานของเรา

หัวใจของปรัชญาของฮอนด้า คือ หลักการของบริษัทที่เขียนไว้เมื่อ พ.ศ. 2499 โดยหลักการนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐาน 2 ประการคือ